Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Held in nood.

Artikel 1 Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 -Held in nood: medewerkers werkzaam en handelend onder de naam Held in nood zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.73667609. In dit geval genoemd opdrachtnemer.
- Opdrachtnemer: Held in nood.

- Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Held in nood tot het verrichten van diensten en/of leveren van goederen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.
1. Deze algemene voorwaarden gelden, bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden, voor iedere overeenkomst tussen Held in nood en Cliënt, voor zover daarvan door partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Held in nood en Cliënt zullen dan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3 Offertes.
1. De offertes van Held in nood zijn vrijblijvend, exclusief BTW, overige heffingen, verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Held in nood is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Cliënt schriftelijk of via mail binnen 30 dagen wordt bevestigd.                                                                                                                         3. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Cliënt gelden als onherroepelijk.

4. Een offerte kan enkel geheel en niet gedeeltelijk worden geaccepteerd door Cliënt. Iedere gedeeltelijke acceptatie van een offerte en/of aanpassingen die zijn aangebracht aan een offerte door Cliënt zijn onverbindend ten opzichte van Opdrachtnemer, tenzij deze gedeeltelijke acceptatie en/of wijzigingen door Opdrachtnemer schriftelijk zijn geaccepteerd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst.
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Held in nood gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij Held in nood bevoegd is om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens Cliënt te aanvaarden.
2. Held in nood behoudt zich het recht voor, indien daartoe gegronde redenen zijn, uitvoering van de Overeenkomst te weigeren dan wel op te schorten, zonder dat hieruit voor Cliënt enig recht op schadevergoeding voortvloeit en onverminderd het recht van Held in nood schadevergoeding te vorderen.
3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Held in nood aangeeft of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.                                                                    

4. Indien in de overeenkomst is afgesproken dat werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie bij de opdrachtgever of op een door de Cliënt aangewezen locatie, draagt Cliënt zorg voor alle gemaakte kosten voor gebruik van deze locatie en van door de medewerkers in alle redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Wanneer in de Overeenkomst een bepaalde einddatum voor het uitvoeren van de training is afgesproken, en deze door omstandigheden niet wordt voldaan, zal Held in nood binnen 2 weken een datum gepland moeten hebben voor het alsnog  uitvoeren van de cursus die dan tenminste binnen 6 weken na annuleren zal moeten zijn gegeven. Dit is alleen van toepassing indien het overschrijden van de uitvoeringstermijn, aan omstandigheden te wijten zijn, die aan Held in nood zijn toe te wijzen.

6. Indien Held in nood alsnog in gebreke blijft bij het uitvoeren binnen deze gestelde termijn is Cliënt gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Cliënt zal bij deels uitgevoerde cursus dat deel van de cursus betalen, omgerekend naar het procentuele deel dat gegeven is, maar van niet uitgevoerde cursuskosten worden vrijgesteld. Cliënt heeft geen recht op een schadevergoeding voortvloeiend uit het niet nakomen van verplichtingen.

Artikel 5 Intellectuele eigendom.
Het is Cliënt zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan door of namens Held in nood geproduceerde offertes, adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud.
1. Geleverde zaken waarop de bepalingen van het voorgaande artikel niet van toepassing zijn blijven eigendom van Held in nood totdat Cliënt alle verplichtingen jegens Held in nood zijn nagekomen.
2. Cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.

Artikel 7 Prijzen.

1. Held in nood is gerechtigd de prijs te verhogen voor diensten die worden verleend onder de Overeenkomst wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en de daarbij behorende prijs  waren geschat en vastgesteld op basis van misleidende, onjuiste of onvolledige informatie.

2. Held in nood zal het voornemen tot het verhogen van de prijs binnen 10 werkdagen na het constateren van de prijsstijging schriftelijk of via mail kenbaar maken. De klant mag in dit geval de Overeenkomst ontbinden met dien verstande dat betaald dient te worden voor het uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

 

Artikel 8 Betaling.
1. Held in nood houdt zich het recht voor te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening.
3. Indien deze periode is verstreken is Cliënt van rechtswege in verzuim. Zodra de Cliënt met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Cliënt op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Cliënt in verzuim is, is hij aan Opdrachtnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd, een en ander onverminderd alle verder aan Opdrachtnemer toekomende rechten.                                                      

4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van Cliënt zijn de verplichtingen van Cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.
5. Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en secundair van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.  Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door Opdrachtnemer als gevolg van het verzuim van Cliënt, zijn voor rekening van de Cliënt.                                                      

7. Held in nood heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde factuur geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling is ontvangen.

 

Artikel 9 Klachten.
1. Klachten met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

2. Klachten over uitgevoerde dienstverlening of over geleverde zaken dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk of via mail te worden gemeld bij Held in nood. De ingebrekestelling dient zo gedetailleerd mogelijk beschreven te worden, zodat Held in nood is adequaat te reageren.

3. Indien een klacht door Held in nood als gegrond wordt bevonden, zullen wij de dienst, als het een dienst betreft, alsnog op de juiste wijze uitvoeren, of als de Cliënt kan aantonen dat dit niet meer relevant is, crediteren.

4. Indien de klacht betrekking heeft op een geleverd artikel, zullen we het artikel (laten) repareren of vervangen als reparatie onmogelijk is of de koopprijs crediteren.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid.
1. Held in nood is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Held in nood kenbaar behoorde te zijn.
2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Held in nood leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Held in nood gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
3. De Cliënt  vrijwaart Held in nood tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden ten behoeve van de Cliënt, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Held in nood.

 

Artikel 11 Annulering van trainingen.

Voor bevestigde trainingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

1. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk of per email doorgegeven worden aan Held in nood.

2. Na bevestiging van een offerte wordt bij annuleren tot 4 weken voor de geplande cursusdatum 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Tot 1 week voor de cursus betaald men 75% van de cursuskosten, bij annuleren minder dan 1 week voor de geplande cursus worden alle kosten in rekening gebracht.

3. Bij het vervangen van een cursist door een andere worden geen kosten in rekening gebracht met uitzondering van de eventuele kosten die gemaakt worden bij officiële instanties om de andere persoon een geldig certificaat te laten ontvangen.

4. Als bij een cursus minder dan het aantal afgesproken cursisten aanwezig zijn, zijn wij genoodzaakt het volledige cursusbedrag in rekening te brengen. Bij het aanwezig zijn van meer dan het in de Overeenkomst aantal afgesproken cursisten, zullen we een tarief per persoon in rekening brengen.

5. Als voor een cursus met open inschrijving te weinig animo is, behoud  Held in nood zich het recht voor deze cursus tot 10 dagen voor de geplande datum te annuleren. Wel dient Held in nood met een alternatieve datum te komen.

 

Artikel 12 Overmacht.
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Held in nood geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Held in nood niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.  
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Held in nood opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Held in nood bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is Held in nood gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Bij overmacht aan zijde van Cliënt dient Held in nood zo spoedig mogelijk per brief of email op de hoogte gebracht te worden en zal in alle redelijkheid een oplossing worden gezocht. Als medewerker van Cliënt zich ziek meldt, zal deze training wel gefactureerd worden maar wordt gezocht naar een mogelijkheid van een soortgelijke training in de zeer nabije toekomst, waarbij medewerker aan kan sluiten. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Mocht er een extra training gepland dienen te worden daar er meerdere medewerkers afwezig zijn door ziekte of andere omstandigheden, wordt deze training wel in rekening gebracht.

Bij extreme overmacht kan van deze maatregel altijd worden afgeweken.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding.

1. Held in nood is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden

-als Cliënt niet voldoet aan de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen.

-Als Cliënt failliet wordt verklaard, faillissement is aangevraagd of surseance van betaling wordt aangevraagd, Cliënt overgaat tot liquidatie of de onderneming van de Cliënt wordt ontbonden.

 

Artikel 14 teruggave ter beschikking gestelde zaken.

Bij het ontbinden van de Overeenkomst dienen zaken die Held in nood aan Cliënt ter beschikking heeft gesteld, binnen 10 werkdagen in de oorspronkelijke staat bij Held in nood geretourneerd te zijn. Zo niet, zullen de kosten ter reparatie of vervanging van het artikel voor kosten van Cliënt zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen Held in nood en cliënt is Nederlands recht van toepassing

 

Wat we doen

EHBO Basis cursus

In deze 3-daagse cursus leer je door middel van praktijkgericht oefenen, met behulp van onder...

EHBO herhalingscursus

Tweejaarlijks dien je 2 dagdelen bijscholing te volgen om het EHBO diploma geldig te...

BHV basis cursus

Je wordt tijdens deze cursus opgeleid in het omgaan met levensbedreigende situaties, door een...

BHV herhalingscursus

Tijdens deze cursus worden de basisvaardigheden herhaald en wordt jouw kennis opgefrist,...

KinderEHBO basiscursus

In deze cursus leer je op een praktijkgerichte manier omgaan met groot en klein letsel van...

KinderEHBO herhalingscursus

Met deze cursus houd je je kennis en kunde betreffende kinderEHBO up-to-date en zorg je dat je...

Eerste hulp bij sportongevallen (EHBSO) incl. reanimatie en AED

Veel sportblessures zijn te voorkomen, helaas niet allemaal.  Een goede en snelle...

Reanimatiecursus en AED-gebruik

In deze cursus leer je hoe je bij een volwassene een hartstilstand herkent, hoe je dient te...

Reanimatiecursus en AED-gebruik herhaling

In deze cursus ga je opnieuw oefenen met het reanimeren van volwassenen en het aansluiten van de...

VCA Basis

(voor uitvoerende medewerkers)

Na het behalen van een VCA basis diploma beheers je de...

VCA Vol

(voor ZZP-ers en leidinggevenden)

Na het behalen van een VCA VOL-diploma beheers...

RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is voor werkgevers wettelijk...

Bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele...

Bedrijfsfysiotherapie

Een werkplekonderzoek en gezondheidsvoorlichting zoals bijvoorbeeld tiltraining of...

Heftruckcursus

Tijdens deze cursus leer je veilig een heftruck te besturen. De cursus bestaat uit een...

Veilig hijsen

De opleiding Veilig hijsen zal aansluiten op uw (bedrijfs-)situatie. Tijdens de opleiding...